70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản (P3)

  • 11086 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:

X      X1t0+CO2

X1+ H2O→ X2

X2+ Y → X+ Y1+ H2O

X2+ 2Y →X + Y2+ 2H2O

Hai muối X, Y tương ứng là:

Xem đáp án

Đáp án D

Do X nhiệt phân thu được sản phẩm X1 có khả năng phản ứng với nước nên X là BaCO3 hoặc CaCO3 → X2 là kiềm

Do X2+ Y tạo ra X nên Y là muối CO32-- hoặc HCO3-

Do X2 tác dụng với Y theo 2 tỉ lệ khác nhau nên Y phải là muối HCO3-

Vậy X là CaCO3, Y là NaHCO3

PTHH:

CaCO3 → CaO+ CO2

CaO+ H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2+ NaHCO3→ CaCO3+ NaOH+ H2O

Ca(OH)2+ 2 NaHCO3 → CaCO3 + Na2CO3+ 2H2O


Câu 2:

Có 3 dung dịch hỗn hợp: (1) NaHCO3+ Na2CO3 ; (2) NaHCO3+ Na2SO4 ; (3) Na2CO3+ Na2SO4

Chỉ dùng thêm một cặp chất nào trong số các cặp chất cho dưới đây để có thể phân biệt được các dung dịch hỗn hợp trên?

Xem đáp án

Đáp án C

Cho dung dịch Ba(NO3)2 vào các dung dịch trên:

Ở cả 3 dung dịch đều xuất hiện kết tủa trắng:

- Ống nghiệm 1:

Ba(NO3)2+ Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaNO3

- Ống nghiệm 2:

Ba(NO3)2+ Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaNO3

-Ống nghiệm 3:

Ba(NO3)2+ Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaNO3

Ba(NO3)2+ Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaNO3

Sau đó cho dung dịch HNO3 lần lượt vào các ống nghiệm trên:

- Ống nghiệm nào kết tủa tan hoàn toàn thì đó là BaCO3 → Ống nghiệm ban đầu chứa NaHCO3+ Na2CO3

2HNO3+ BaCO3 → Ba(NO3)2+ CO2+ H2O

- Ống nghiệm nào kết tủa không tan thì đó là BaSO4 → Ống nghiệm ban đầu chứa NaHCO3+ Na2SO4

- Ống nghiệm nào kết tủa tan 1 phần thì đó là BaCO3, BaSO→ Ống nghiệm ban đầu chứa Na2CO3+ Na2SO4

2HNO3+ BaCO3 → Ba(NO3)2+ CO2+ H2O


Câu 3:

Nung nóng 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3  và NaHCO3 cho đến khối lượng không đổi còn lại 69 gam chất rắn. % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là:

Xem đáp án

Đáp án C

Đặt số mol Na2CO3, NaHCO3 lần lượt là x, y mol → 106x + 84y= 100 (gam)

2NaHCO3  Na2CO3+ CO2+ H2O

ymol                    y/2 mol

→ mNa2CO3= (x+y/2).106= 69 gam

Giải hệ trên ta có x= 8/53 mol; y= 1mol

→ %mNa2CO3= 16%; %mNaHCO3= 84%


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

lê tiến

C

1 năm trước

Cuong Kim Nguyen

Bình luận


Bình luận