70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản (P2)

  • 11090 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho khí CO đi qua m gam Fe2O3 nung nóng thì thu được 10,68 gam chất rắn X và khí Y. Cho toàn bộ khí Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy tạo ra 3 gam kết tủa. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án A

Bản chất phản ứng:

CO + Ooxit → CO2

CO2+ Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

Theo PTHH:  nO (oxit)= nCO2= nCaCO3= 3/100 = 0,03 mol

→m= mchất rắn X + mO (oxit tách)= 10,68 + 0,03.16= 11,16 gam


Câu 2:

Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc, nóng bằng dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được bằng:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có sơ đồ phản ứng

CO + Fe2O3 → Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 + H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3

Bảo toàn nguyên tố Fe ta có: nFe2(SO4)3= nFe2O3= 16/160 = 0,1 mol

→mFe2(SO4)3= 0,1.400= 40 gam


Câu 3:

Dẫn từ từ 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Thành phần chất tan trong dung dịch Y là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: nCO2= 4,48/22,4= 0,2 mol; nNaOH= 0,5.1= 0,5 mol

Dẫn từ từ 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 500ml dung dịch NaOH 1M (ảnh 1)

→ Sau phản ứng thu được Na2CO3 và NaOH còn dư

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O


Câu 4:

Xác định khối lượng kết tủa thu được khi dẫn từ từ 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch Ca(OH)2 1M?

Xem đáp án

Đáp án A

nCO2= 6,72/22,4= 0,3 mol;

nCa(OH)2= 0,4.1= 0,4 mol

Xác định khối lượng kết tủa thu được khi dẫn từ từ 6,72 lít khí CO2 (đktc) (ảnh 1)

Sau phản ứng thu được muối trung hòa CaCO3

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Ta có: 0,3 < 0,4 nên CO2 phản ứng hết, Ca(OH)2 còn dư

Ta có: nCaCO3= nCO2= 0,3 mol → mCaCO3= 0,3.100= 30,0 gam 


Câu 5:

Cho 2,8 gam CaO tác dụng với lượng nước dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch A thu được m gam kết tủa và dung dịch B. Đun nóng dung dịch B lại thu được m’ gam kết tủa nữa. Giá trị của m và m’ lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án A

CaO+ H2O → Ca(OH)2

Ta có: nCa(OH)2= nCaO= 0,05 mol; nCO2= 1,68/22,4= 0,075 mol

Khi sục khí CO2 vào dung dịch A:

Cho 2,8 gam CaO tác dụng với lượng nước dư thu được dung dịch A (ảnh 1)

→ Tạo 2 muối

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

2CO2+ Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

Ca(HCO3)2→ CaCO3+ CO2+ H2O (3)

Đặt số mol CaCO3 PT 1 là x mol; số mol Ca(HCO3)2 PT 2 là y mol

Ta có: n­CO2= x+2y= 0,075 mol; nCa(OH)2= x+y= 0,05 mol

→x=y= 0,025 mol→ m= mCaCO3= 0,025.100= 2,5 gam

Theo PT (2) và (3): nCaCO3= nCa(HCO3)2= 0,025 mol

→m'= mCaCO3= 0,025.100= 2,5 gam


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

lê tiến

C

1 năm trước

Cuong Kim Nguyen

Bình luận


Bình luận