Câu hỏi:

18/06/2019 2,997

Thực hiện phản ứng este hoá giữa etilen glicol với một axit cacboxylic X thu được este có công thức phân tử là C8H10O4. Nếu cho 0,05 mol axit X phản ứng với 250ml dung dịch KOH 0,16M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có giá trị m gam, m nhận giá trị nào sau đây:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Xét este: π + v = (8.2 + 2 – 10)/4 = 4 
Như vậy, axit là đơn chức và có 1 liên kết
p trong mạch C.
Công thức X là: C2H3COOH

nKOH = 0,o4 mol

Như vậy, dung dịch sau phản ứng với KOH chứa 0,04 mol muối và 0,01 mol axit dư.
Khi cô cạn: m = 0,04.110 = 4,4 gam.

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

E là este của một axit đơn chức và ancol đơn chức. Để thủy phân hoàn toàn 6,6 gam chất E phải dùng 34,1ml dung dịch NaOH 10% (d = 1,1 g/ml). Lượng NaOH này dùng dư 25% so với lượng NaOH phản ứng. Công thức cấu tạo đúng của E là:

Xem đáp án » 18/06/2019 19,717

Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo bằng dung dich NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,2 gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng. Khối lượng xà phòng thu được là?

Xem đáp án » 18/06/2019 15,799

Câu 3:

Có 2 este có đồng phân của nhau và đều do các axit no, đơn chức và rượu no, đơn chức tạo thành. Để xà phòng hóa 22,2 gam hỗn hợp 2 este nói trên phải dùng vừa hết 12gam NaOH nguyên chất. Công thức phân tử của 2 este là:

Xem đáp án » 18/06/2019 13,445

Câu 4:

Cho các nhận định sau:

(1) Axit béo là các axit monocacboxylic có mạch cacbon dài không phân nhánh và có chẵn nguyên tử cacbon (12C-24C).

(2) Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo.

(3) Lipit gồm nhiều loại: chất béo, sáp, steroit, photpholipit, ….

(4) Chất béo chứa các gốc axit béo không no thường là các chất rắn ở nhiệt độ thường.

(5) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng thuận nghịch.

(6) Khi đun chất béo lỏng với hiđro có xúc tác Ni trong nồi hấp thì chúng chuyển thành chất béo rắn.

Số nhận định đúng là

Xem đáp án » 18/06/2019 11,926

Câu 5:

Este X có công thức phân tử C4H8O2 thỏa mãn các điều kiện sau: 

X + H2O →  Y1 + Y2

Y1 + O2 →  Y2 + H2O

Tên gọi của X là: 

Xem đáp án » 18/06/2019 6,714

Câu 6:

Một este đơn chức X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH có C% = 11,666%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y, cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng là 86,6 gam. Còn lại chất rắn Z với khối lượng là 23 gam. Số công thức cấu tạo của este là:

Xem đáp án » 18/06/2019 5,626

Câu 7:

Cho các phản ứng sau:

 (1) X + 2NaOH to 2Y +  H2O

(2) Y + HCl loãng  to Z + NaCl

Biết X là hợp chất hữu cơ mạch hở, có công thức C4H6O5. Cho 11,4 gam Z tác dụng với Na dư thì khối lượng muối rắn thu được là?

Xem đáp án » 18/06/2019 5,521

Bình luận


Bình luận