150 câu trắc nghiệm Este - Lipit nâng cao (P2)

  • 14322 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Cho hỗn hợp X gồm 1 ancol đơn chức no và 1 ancol đơn chức phân tử có 1 liên kết đôi, có khối lượng m gam. Khi nạp m gam hỗn hợp vào 1 bình kín Y dung tích 6 lít và cho X bay hơi ở 136,5oC. Khi X bay hơi hoàn toàn thì áp suất trong bình là 0,28 atm. Nếu cho m gam X este hóa với 45 gam axit axetic thì hiệu suất phản ứng đạt H%. Tổng khối lượng este thu được theo m và H là:

Xem đáp án

nancol=0,28.622,4273.(273+136,5)=0,05; nCH3COOH=4560=0,75

Vậy, hiệu suất tính theo ancol.
Số mol ancol và axit phản ứng là 0,05.0,01H

 → Số mol H2O tạo thành cũng là 0,05.0,01H mol
Khối lượng este thu được là:

meste = m.0,01H +0,05.0,01.H.60 – 0,01.0,05.H.18 = (m + 2,1).H/100

→ Đáp án C


Câu 3:

Đun 0,08 mol hỗn hợp H gồm hai axit hữu cơ đơn chức X, Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY) với một lượng dư ancol metylic thu được 2,888 gam hỗn hợp este với hiệu suất 50% tính từ X và 40% tính từ Y. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

Xem đáp án

Gọi phân tử khối của X là M thì của Y là M + 14 (M ≥ 46). ta có hệ phương trình:


Chặn khoảng giá trị của M ta có:

4(x + y)M + 112(x + y) < 28,88 (do Mx ≥ 46x)→ M < 62,25
5(x + y)M + 66(x + y) > 28,88 (do - My
- 46y) → M > 59.
Như vậy, chỉ duy nhất M = 60 ứng với axit axetic CH3COOH thỏa mãn → còn lại là C2H5COOH.
→ Đáp án B


Câu 4:

Cho 4 mol axit axetic tác dụng với hỗn hợp chứa 0,5 mol glixerol và 1 mol etylen glicol (xúc tác H2SO4). Tính khối lượng sản phẩm thu được ngoài nước biết rằng có 50% axit và 80% mỗi ancol phản ứng.

Xem đáp án

Ta có cho axit axetic tác dụng với glixerol và etilenglicol tạo sản phẩm.
2CH3COOH + HO-CH2-CH2-OH → CH3COOCH2CH2OOCCH3 + 2H2O
CH3COOH + HO-CH2-CH2-OH → HO-CH2CH2OOCCH3 + H2O

3CH3COOH + C3H5(OH)3 → C3H5(OOCCH3)3 + 3H2O
2CH3COOH + C3H5(OH)3→ C3H5(OH)(OOCCH3)2+ 2H2O
CH3COOH + C3H5(OH)3 → C3H5(OH)2(OOCCH3) + H2O
Nhận thấy nH2O = nCH3COOH phản ứng = 0,5.4 = 2 mol
Bảo toàn khối lượng

→ msản phẩm = 2. 60 + 0,5. 0,8. 92 + 0,8.1. 62 - 2. 18 = 170,4g

→ Đáp án A


Câu 5:

Thực hiện phản ứng este hoá giữa etilen glicol với một axit cacboxylic X thu được este có công thức phân tử là C8H10O4. Nếu cho 0,05 mol axit X phản ứng với 250ml dung dịch KOH 0,16M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có giá trị m gam, m nhận giá trị nào sau đây:

Xem đáp án

Xét este: π + v = (8.2 + 2 – 10)/4 = 4 
Như vậy, axit là đơn chức và có 1 liên kết
p trong mạch C.
Công thức X là: C2H3COOH

nKOH = 0,o4 mol

Như vậy, dung dịch sau phản ứng với KOH chứa 0,04 mol muối và 0,01 mol axit dư.
Khi cô cạn: m = 0,04.110 = 4,4 gam.

→ Đáp án C


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

diệu linh

1 năm trước

Quỳnh Như

1 năm trước

Kuyh Chan

Bình luận


Bình luận