150 câu trắc nghiệm Este - Lipit nâng cao (P4)

  • 6926 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X (no, đơn chức, mạch hở) cần vừa đủ a mol O2 thu được a mol H2O. Mặt khác, cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án

Gọi công thức phân tử của X là CnH2nO2

CnH2nO2 + 3n-22O2to nCO2 + nH2OTa có: nO2=nH2O3n-22=nn=2

 Công thức phân tử của X là C2H4O2

 Công thức cấu tạo của X là HCOOCH3

HCOOCH3 + KOH  HCOOK + CH3OH

nHCOOK = nHCOOCH3 = 0,1 mol

 mHCOOK = 0,1.84 = 8,4 gam

 Đáp án C


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn a gam este X đơn chức, mạch hở (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3), thu được thể tích khí CO2 bằng 6/7  thể tích khí O2 đã phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện). Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200ml dung dịch KOH 0,7M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được 12,88 gam chất rắn khan. Giá trị của m là: 

Xem đáp án

Đáp án C

- Este X đơn chức, mạch hở, phân tử chứa (k+1) liên kết p → dạng CnH2n-2kO(k ≤ 1)

(k là số pC=C còn tổng số liên kết p trong X là (k+1) do có pC=O nữa)

- Giả thiết  → 4n = 6k + 12.

giải nghiệm nguyên k, n với 0  k ≤ 1 →  ứng với k = 0, n =3  cho biết este là

- Nếu este X là HCOOC2H5: x mol

x mol HCOOC2H5 + 0,14 mol KOH → 12,88 g chất rắn + x mol C2H5OH

- BTKL có 74x + 0,14.56 = 12,88 + 46x → x = 0,18 mol > 0,14 mol → Loại 

(chú ý ở đây phản ứng thủy phân hoàn toàn nên KOH phải vừa đủ hoặc dùng dư)

- Nếu este X là CH3COOCH3

x mol CH3COOCH3 + 0,14 mol KOH → 12,88 g chất rắn + x mol CH3OH

 

BTKL có74x + 0,14.56 = 12,88 + 32x → x = 0,12 mol → m = 74x = 8,88g 


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn một este no 2 chức mạch hở X. Sục toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 5,0 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 2,08 gam. Biết khi xà phòng hóa X chỉ thu được muối của axit cacboxylic và ancol. Số đồng phân của X là:

Xem đáp án

Đáp án D

- Khi đốt cháy este X thì:

- Áp dụng độ bất bão hòa, ta được: nX = nCO2 - nH2O = 0,01 mol → nO(X) = 4nX = 0,04

→ nC : nH : nO = 0,05 : 0,08 : 0,04 = 5:8:4

→ Vậy este X có CTPT là C5H8O4

+ TH1: X được tạo thành từ axit đơn chức và ancol hai chức:

HCOOCH2 – CH2OOCCH3 ; HOOC – CH(CH)3 – CH2 – OOCH và

HCOO – (CH2)3 - OOCH

+ TH2: X được tạo thành từ axit đơn chức và ancol hai chức :

C2H5OOC – COOCH3 và CH3OOC – CH2 – COO – CH3


Câu 5:

Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, là đồng phân cấu tạo và đều chứa vòng benzen. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2  (đktc), thu được 14,08 gam CO2  và 2,88 gam H2O.  Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH (dư) thì có tối đa 2,80 gam NaOH phản ứng, thu được dung dịch T chứa 6,62 gam hỗn hợp ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic trong T là

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

- Bảo toàn khối lượng: m = 0,32.12 + 0,16.2+ 0,08.16 = 5,44g

- Ta có: nC : nH : nO = 0,32 : 0,32: 0,08 = 4:4:1 

- E đơn chức => CTPT của E là C8H8O2

- Sau phản ứng thủy phân thu được 3 muối => có 1 este của phenol

Gọi este của phenol là A có x mol, este của ancol là B có y mol

Ta có hệ phương trình

este của phenol: ví dụ  HCOOC6H4CH3 hoặc CH3COOC6H5 tác dụng với sẽ thu được muối của axit cacboxylic, muối của phenol và H2O

este của ancol: có thể là C6H5COOCH3 hoặc HCOOCH2C6H5, tác dụng với NaOH sẽ thu được muối của axit cacboxylic và ancol ROH

Bảo toàn khối lượng có mROH = 1,08 g → MROH = 108 → ROH là C6H5CH2OH


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

diệu linh

Bình luận


Bình luận