Câu hỏi:

18/06/2019 60,808

Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3, Hòa tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO dư, cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án  B

Trong 22 gam hỗn hợp X ta đặt nCuO= x mol; nFe2O3= y mol

→ 80x + 160y= 22 gam (1)

- Hòa tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl dư thu 85,25 gam muối.

→ Hòa tan hoàn toàn 22 gam X thu được 85,25/ 2=  42,625 gam

CuO + 2HClCuCl2 + H2Ox                            x molFe2O3 + 6HCl2FeCl3 + 3H2Oy                              2y mol

Ta có: mmuối= mCuCl2+ mFeCl3

=135x+ 162,5.2y= 42,625 gam (2)

Giải hệ gồm PT (1) và (2) ta có x=0,075 mol; y= 0,1 mol

CuO + CO t0 Cu + CO2

Fe2O3+ 3CO t0 2Fe + 3CO2

Ta có: nCO2= nCuO+ 3.nFe2O3= x + 3y= 0,375 mol

CO2+ Ba(OH)2 → BaCO3+ H2O

→nBaCO3= nCO2= 0,375 mol

→mBaCO3= 0,375.197=73,875 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO dư nung nóng thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hết toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được 8,96 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm thể tích khí CO trong X là:

Xem đáp án » 18/06/2019 115,098

Câu 2:

Cho 4,48 lít khí CO (ở đktc) từ từ qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng?

Xem đáp án » 18/06/2019 97,712

Câu 3:

Dẫn luồng khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn X và khí Y. Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:

Xem đáp án » 18/06/2019 70,100

Câu 4:

Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí X gồm CO2, CO, H2. Toàn bộ lượng khí X vừa đủ khử hết 48 gam Fe2O3 thành Fe và thu được 10,8 gam H2O. Phần trăm thể tích CO2 trong hỗn hợp khí X là:

Xem đáp án » 18/06/2019 49,545

Câu 5:

Dẫn từ từ đến hết 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng kết tủa tạo thành sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Xem đáp án » 18/06/2019 40,792

Câu 6:

Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4.Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 18/06/2019 39,099

Bình luận


Bình luận