Câu hỏi:

13/08/2019 420

Hòa tan hết 4,667 gam hỗn hợp Na, K, Ba và ZnO (trong đó oxi chiếm 5,14% khối lượng) vào nước, thu được dung dịch X và 0,032 mol H2. Cho 88 ml dung dịch HCl 1M vào X đến khi các phản ứng kết thúc, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Trả lời:

Giải thích: 

mO=4,667.5,14%=0,24 gam => nO=nZnO=0,24/16=0,015 mol

nOH-=2nH2=0,032.2=0,064 mol

ZnO    +    2OH-      ZnO22-   +   H2O

0,015…..0,03………….0,015 mol

Sau phản ứng (OH- dư: 0,034 mol; ZnO22-: 0,015 mol)

nH+=0,088 mol

H+     +    OH-      H2O

0,034 → 0,034

2H+   +   ZnO22-     Zn(OH)2

0,03 ←   0,015 →         0,015

2H+  +  Zn(OH)2 → Zn2+ + H2O

0,024→0,012

=> nZn(OH)2=0,015-0,012=0,003 mol => m=0,003.99=0,297 gam

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí. Thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2019 32,287

Câu 2:

Hòa tan hết 0,54 gam Al trong 70ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho 75ml dung dịch NaOH dư vào X . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 13/08/2019 23,009

Câu 3:

Hòa tan hết 0,54g Al trong dung dịch NaOH dư, sau phản ứng thu được V lit khí H2 (dktc). Giá trị của V là :

Xem đáp án » 13/08/2019 6,388

Câu 4:

Khi nhỏ từ từ đến dư vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau :

Tỉ lệ a : b là :

Xem đáp án » 13/08/2019 5,227

Câu 5:

Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol Ba(AlO2)2 và b mol Ba(OH)2. Số mol Al(OH)3 tạo thành phụ thuộc vào số mol HCl được biểu diễn bằng đồ thị hình bên. Tỉ lệ a:b tương ứng là

Xem đáp án » 13/08/2019 4,386

Câu 6:

Dung dịch A chứa a mol Ba(OH)2. Cho m gam NaOH vào A sau đó sục CO2 (dư) vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị sau:

Giá trị của a và m là:

Xem đáp án » 13/08/2019 4,077

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »