Câu hỏi:

25/03/2020 454

Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói ← X → Y → Sobitol. X , Y lần lượt là

Trả lời:

Chọn đáp án B

Thuốc súng không khói có thành phần xenlulozơ trinitrat → X là Xenlulozơ.

Thuốc súng không khói ← Xenlulozơ H+  glucozơ +H2  Sobitol

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho dãy chuyển hoá sau:

xenlulozo+H3O+XenzimY450oCZnO,MgOZxt,to,pT

Chất T là:

Xem đáp án » 25/03/2020 2,958

Câu 2:

Cho chuỗi phản ứng:

Glucozơ  X H2SO4,170o Y H2SO4dac Z to,p Poli (metyl acrylat)

Chất Y là:

Xem đáp án » 25/03/2020 2,618

Câu 3:

Cho sơ đồ sau:

Saccarozơ CaOH2 X +CO2 Y H2O,to Z enzim T NaOH M NaOH/Cao,to C2H5OH.

Chất T là

Xem đáp án » 25/03/2020 2,090

Câu 4:

Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá:

Z CuOH2/OH- dung dịch xanh lam to kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây ?

Xem đáp án » 25/03/2020 2,054

Câu 5:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau

CO2 1Tinh bột 2 glucozơ 3 amoni gluconat.

Tên gọi của các phản ứng (1), (2), (3) lần lượt là

Xem đáp án » 25/03/2020 1,356

Câu 6:

Cho sơ đồ sau:

X HCl,to Yduy nhất CuOH2/OH Z (dung dịch xanh lam) to T↓ (đỏ gạch)

Chất X có thể là

Xem đáp án » 25/03/2020 1,250

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »