Sơ đồ chuyển hóa

  • 7756 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 80 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói ← X → Y → Sobitol. X , Y lần lượt là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Thuốc súng không khói có thành phần xenlulozơ trinitrat → X là Xenlulozơ.

Thuốc súng không khói ← Xenlulozơ H+  glucozơ +H2  Sobitol


Câu 2:

Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hoá:

Z CuOH2/OH- dung dịch xanh lam to kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Z phản ứng với Cu(OH)2/OH nên chứng tỏ X là poliancol. Mặt khác sản phẩm khi đun nóng xuất hiện ↓ đỏ gạch chứng tỏ Z có nhóm -CHO.

Saccarozơ là poliancol nhưng không có nhóm -CHO nên không có khả năng phản ứng ở giai đoạn 2


Câu 3:

Cho dãy chuyển hoá sau:

xenlulozo+H3O+XenzimY450oCZnO,MgOZxt,to,pT

Chất T là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

X là glucozo, Y là C2H5OH, Z là buta-1,3-đien => T là cao su buna


Câu 4:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau

CO2 1Tinh bột 2 glucozơ 3 amoni gluconat.

Tên gọi của các phản ứng (1), (2), (3) lần lượt là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

CO2 + H2O → (C6H10O5)n + O2  Phản ứng quang hợp

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6  Phản ứng thủy phân

C6H12O6 + AgNO3/NH3 → Ag  Phản ứng oxi hóa khử


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận