Tính chất của đisaccarit

  • 7864 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 19 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi nghiên cứu cacbohiđrat X ta nhận thấy:

- X không tráng gương.

- X thuỷ phân hoàn toàn trong nước được hai sản phẩm.

Vậy X là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ta thấy

1Saccarozơ + 1H2O to,H+ 1glucozơ + 1fructozơ


Câu 2:

Chất X là một cacbohiđrat có phản ứng thuỷ phân:

X + H2H+,to2Y

X có tên là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

- Glucozơ và fructozơ thuộc nhóm monosaccarit nên không có phản ứng thủy phân.

- 1Mantozơ H+,to2glucozơ.

- 1Saccarozơ + H2O  H+,to 1glucozơ + 1fructozơ


Câu 3:

Trong các chất sau: glucozơ, saccarozơ, mantozơ, axit fomic, glixerol, axetalđehit, axeton, có bao nhiêu chất có thể phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Các chất phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là:glucozo, saccarozo, mantozo, axit fomic, glixerol


Câu 5:

Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, không xảy ra phản ứng tráng bạc ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Để có phản ứng với AgNO3/NH3 thì phân tử phải có nhóm anđehit -CHO. Saccarozơ không có nhóm anđehit -CHO nên không tác dụng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận