Cấu tạo của monosaccarit

  • 7922 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Glucozơ là một hợp chất:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

• Cacbohiđrat được phân làm ba nhóm chính sau:

- Monosaccarit là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thể thủy phân được. VD: glucozơ, fructozơ (C6H12O6)

- Đisaccarit: là nhóm cacbohiđrat mà khi thủy phân sinh ra hia phân tử monosaccarit. VD: saccarozơ, mantozơ (C12H22O11).

- Polisaccarit: là nhóm cacbohiđrat phức tạp mà khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều phân tử monosaccarit. VD: tinh bột, xenlulozơ (C6H10O5)n


Câu 4:

Glucozơ và fructozơ là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Glucozơ và fructozơ đều có CTPT là C6H12O6 nên chúng là đồng phân


Câu 5:

Cấu tạo mạch hở của phân tử glucozơ khác cấu tạo mạch hở của phân tử fructozơ là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Phân tử glucozơ có cấu tạo mạch hở là CH2OH(CHOH)4CHO và fructozơ có cấu tạo CH2OH[CHOH]3-C(=O)-CH2OH. Từ đó nhận thấy glucozơ khác fructozơ ở điểm nó có một nhóm anđehit


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận