Cấu tạo của polisaccarit

  • 7801 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 18 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dãy gồm các chất nào sau đây chỉ được cấu tạo bởi các gốc α -glucozơ ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Xenlulozo được cấu tạo bởi các gốc β glucozo → loại B, D

Saccarozo được cấu tạo bởi một gốc α glucozo và một gốc β fructozo → loại A


Câu 2:

Phân tử tinh bột và xenlulozơ có cùng đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Tinh bột và xenluluzơ đều được tạo ra từ quá trình quang hợp


Câu 3:

Kiểu liên kết giữa các gốc glucozơ trong mạch amilozơ là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Phân tử amilozơ các gốc α-glucozơ nối với nhau bởi liên kết α-1,4-Glicozit tạo thành chuỗi dài không phân nhánh


Câu 4:

Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Xenlulozơ được cấu tạo bởi các gốc β-glucozơ bằng liên kết β-1,4- glicozit


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận