Tính chất hóa học chung của cacbonhidrat

  • 7872 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

- Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều là cacbohidrat nên khi thủy phân tạo ra glucozơ.

- Protein là những polipeptit khi thủy phân cuối cùng thành các α- amino axit


Câu 2:

Từ chất nào sau đây không thể điều chế trực tiếp được ancol etylic?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Từ tinh bột để điều chế ancol etylic phải qua 2 giai đoạn tinh bột → glucozơ → ancol etylic


Câu 3:

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Tinh bột, xenlulozơ là polisaccarit ; saccarozơ, mantozơ là đisaccarit nên đều tham gia phản ứng thủy phân


Câu 4:

Một chất khi thủy phân trong môi trường axit, đun nóng không tạo ra glucozơ. Chất đó là: 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Thủy phân amoni gluconat không thu được glucozo mà chỉ thu được axit gluconic


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận