Ứng dụng của gluxit

  • 7755 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất giấy trong công nghiệp thuộc loại hợp chất thiên nhiên nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Xenlulozo là nguồn nguyên liệu chủ yếu để sản xuất giấy trong công nghiệp


Câu 2:

Ứng dụng nào sau đây không phải của glucozo? 

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Loại chế phẩm nào sau đây không có saccarozơ ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Trong công nghiệp chế tạo ruột phích người ta thường thực hiện phản ứng nào ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Trong công nghiệp người ta dùng glucozơ thực hiện phản ứng tráng gương, tráng ruột phích.

CH2OH[CHOH]4CHO + 2[Ag(NH3)2]OH → CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O


Câu 5:

Ứng dụng nào sau đây của các cacbohidrat là không đúng ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Sản xuất tơ nhân tạo là các xenlulozo diaxetat và xenlulozo triaxetat chứ không phải là xenlulozo trinitrat


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận