Tính chất của xenlulozo

  • 7875 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đun nóng xenlulozơ trong dung dịch axit vô cơ, thu được sản phẩm là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Xenlulozơ thủy phân trong dung dịch axit nóng tạo ra glucozơ:

[C6H10O5]n + nH2O H2SO4→ nC6H12O6


Câu 2:

Chất nào sau đây không hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Tính chất, đặc điểm nào sau đây là sai về xenlulozơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Xenlulozo không tan trong nước và etanol


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận