Dạng câu hỏi mệnh đề- phát biểu (phần 2)

  • 7921 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

So sánh tính chất của glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ như sau:

(a) Cả 4 chất đều dễ tan trong nước và đều có các nhóm -OH.

(b) Glucozơ, tinh bột, saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(c) Cả 4 chất đều bị thủy phân trong axit.

(d) Đốt cháy hoàn toàn 4 chất đều được số mol CO2 và H2O bằng nhau.

(e) Cả 4 chất đều là các chất rắn, màu trắng.

Số so sánh không đúng là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

(a) Sai. Xenlulozo không tan trong nước và nhiều dung môi hữu cơ. Chỉ tan trong nước Svayde (dung dịch thu được khi hòa tan Cu(OH)2 trong amoniac).

Tinh bột không tan trong nước lạnh. Trong nước nóng thì ngậm nước tạo hồ tinh bột.

(b) Sai. Thấy ngay saccarozo không tráng bạc, tinh bột cũng vậy.

(c) Sai. Mono saccaritc (glucozo) không bị thủy phân

(d) Sai. Tinh bột và xenlulozo có công thức là (C6H10O5)n. Saccarozo C12H22O11 cũng vậy. Các Gluxit có công thức Cn(H2O)m; m có thể khác n nên khi đó CO2 và H2O có thể khác nhau.

(e) Sai. Gluco, sac không màu. Tinh bột màu trắng. Xenlulozo màu trắng. Ở điều kiện thường thì chúng đều là chất rắn


Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(a) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.

(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước.

(c) Thủy phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ.

(d) Đa số polime đều tan trong các dung môi thông thường.

(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu không đúng

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Amilopectin trong tinh bột gồm liên kết α-1,4-glicozit và α-1,6-glicozit → (a) sai

Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước. → (b) đúng

Thủy phân tinh bột thu được glucozơ → (c) sai

Đa số polime đều không tan trong các dung môi thông thường → (d) sai

Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc → (e) đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận