Tính chất hóa học của monosaccarit

  • 7795 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 36 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các chất sau: axit axetic, glixerol, glucozơ, ancol etylic. Số chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Các chất hòa tan được  ở nhiệt độ thường là: axit axetic, glixerol và glucozo(3)


Câu 2:

Chất tham gia phản ứng tráng gương là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Chất không phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng tạo thành Ag là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Các chất có nhóm -CHO trong phân tử thì có phản ứng tráng gương : C6H12O6 (glucozơ), HCHO, HCOOH


Câu 5:

Các chất: glucozơ (C6H12O6), fomanđehit (HCH=O), axetanđehit (CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều có nhóm -CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Vì glucozơ có hàm lượng mạch hở ( mạch hở mới phản ứng tránh gương ) nhỏ nên phản ứng xảy ra chậm , tạo màng mịn, nếu các hoá chất khác sẽ ko được phẳng. Ngoài ra glucozơ còn ko độc hại như những chất có gốc anđehit khác


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận