Dạng câu hỏi mệnh đề- phát biểu (phần 1)

  • 7775 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào về cacbohiđrat là không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Phát biểu nào về cacbohiđrat là không đúng ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Đáp án A sai vì khi thủy phân hoàn toàn saccarozơ trong môi trường axit, thu được 2 loại monosaccarit gồm glucozơ và fructozơ.


Câu 3:

Chọn mệnh đề đúng khi nói về cacbohiđrat:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Trong phân tử Glucozo chứa nhóm CHO nên glucozo làm mất mày dung dịch brom → A sai

Mắt xích xenlulozo có công thức là C6H7O2(OH)3 chứa 3 nhóm OH tự do → B sai

Hàm lượng % amilopectin có trong tinh bột tùy thuộc nguồn gốc. Trong gạo nếp chiếm 98% amilopectin → C sai

Xenlulozơ và tinh bột đều có công thức (C6H10O5)n nhưng chúng không phải là đồng phân do hệ số n khác nhau

Xenlulozo tác dụng với HNO3/H2SO4 đặc tạo xenlulozo trinitrat, tinh bột tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit → D đúng


Câu 4:

Chọn mệnh đề đúng khi nói về cacbohiđrat:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

A sai vì glucozo có nhóm -CHO, có khả năng làm mất màu nước Brom

B sai vì mỗi mắt xích xenlulozo chỉ có 3 nhóm -OH tự do

C sai vì amilopectin chiếm 70-80% trong tinh bột, có hàm lượng cao hơn amilozo (20-30%)

D đúng


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ở nhiệt độ thường anđehit oxalic không hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận