Dạng câu hỏi số đếm

  • 7814 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 44 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Cho các chất sau: axetilen, axit fomic, fomanđehit, phenyl fomat, glucozơ, etanal, metyl axetat, mantozơ, natri fomat, axeton. Số chất có thể tham gia phản ứng tráng gương là :

Xem đáp án

Chọn đáp án D

-Các chất: C2H2,HCOOH,HCHO, HCOOC6H5,CH2(OH)-(CH2OH)4-CHO, CH3CHO, CH3COOCH3 , Mantozo, HCOONa, CH3-CO-CH3

=> Chất có thể tham gia phản ứng tráng gương(chất có chứa -CHO trong phân tử): HCOOH,HCHO, HCOOC6H5, CH3CHO ,CH2(OH)-(CHOH)4-CHO, Mantozo, HCOONa


Câu 4:

Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất có tham gia phản ứng tráng bạc là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột không phản ứng với AgNO3/NH3.

chỉ có glucozơ và fructozơ có khả năng phản ứng


Câu 5:

Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ, fructozơ, tinh bột. Số chất có tham gia phản ứng tráng bạc là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

saccarozơ, xenlulozơ, tinh bột không phản ứng với AgNO3/NH3.

chỉ có glucozơ và fructozơ có khả năng phản ứng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận