Tính chất chung của polisaccarit

  • 7794 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Quả chuối xanh có chứa chất X làm iot chuyển thành màu xanh. Chất X là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trong quả chuối xanh chứa nhiều tinh bột, khi nhỏ iot lên trên bề mặt lát cắt sẽ làm iot chuyển thành màu xanh


Câu 3:

Có các chất sau: (1) tinh bột; (2) xenlulozơ; (3) saccarozơ; (4) fructozơ. Khi thủy phân những chất trên thì những chất nào chỉ tạo thành glucozơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Thủy phân tinh bột và xenlulozơ đều chỉ cho glucozơ


Câu 4:

Tinh bột và xenlulozơ có cùng tính chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Phân tử xenlulozơ gồm nhiều mắt xích β-glucozơ liên kết với nhau.

phát biểu C sai


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận