Khái niệm

  • 7885 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong phân tử cacohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Tinh bột và xenlulozơ là

Xem đáp án

Đáp án D

Tinh bột và xenlulozơ có CTPT là [C6H10O5]n. Chúng đều là polisaccarit.


Câu 3:

Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Chất nào sau đây không thuộc loại cacbohiđrat là

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận