Cấu tạo của đi saccarit

  • 7810 lượt thi

  • 4 câu hỏi

  • 4 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Phân tử mantozơ được cấu tạo bởi những thành phần nào ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Ở trạng thái tinh thể, phân tử mantozơ gồm hai gốc glucozơ liên kết với nhau ở C1 của gốc α- glucozơ với C4 của gốc α- glucozơ qua một nguyên tử oxi


Câu 3:

Đặc điểm sau đây không đúng với phân tử saccarozzơ?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Saccarozơ có chứa một gốc glucozơ và một gốc fructozơ


Câu 4:

Liên kết α-C1-O-C4 trong phân tử mantozơ được gọi là liên kết:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ở trạng thái tinh thể, phân tử mantozơ gồm hai gốc glucozơ liên kết với nhau ở C1 của gốc α- glucozơ này với C4 của gốc α- glucozơ kia qua một nguyên tử oxi. Liên kết α-C1-O-C4 như thế gọi là liên kết α-1,4-glicozit


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận