Nhận biết

  • 7918 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Để phân biệt tinh bột và xenlulozơ có thể dùng

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Để phân biệt glucozơ và saccarozơ, người ta dùng thuốc thử nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Chọn D vì glucozơ sinh ra ↓Ag trắng còn saccarozơ không hiện tượng


Câu 3:

Có thể phân biệt dung dịch glucozơ và dung dịch fructozơ bằng thuốc thử là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

dùng dung dịch nước Br2 có thể phân biệt được glucozơ và fructozơ:

• CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 + H2O → CH2OH[CHOH]4COOH + 2HBr.

phản ứng xảy ra làm mất màu nước brôm nếu dùng dư glucozơ.

còn fructozơ không có hiện tượng gì xảy ra


Câu 4:

Tinh bột, saccarozơ và mantozơ được phân biệt bằng:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Mantozơ + Cu(OH)2/OH- toCu2O (kết tủa đỏ gạch)

Saccarozơ + Cu(OH)2/OH- → dung dịch xanh lam

Tinh bột + Củ(OH)2/OH- → k có hiện tượng


Câu 5:

Nhận định sai là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

• Glucozơ phản ứng với AgNO3/NH3 tạo ra ↓Ag còn saccarozơ thì không → có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương → Đáp án A đúng

• Phân tử tinh bột hấp phụ iot tạo ra màu xanh tím còn xenlulozơ thì không → có thể phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I2 → Đáp án B đúng

• Saccarozơ và glixerol đều là poliancol nên đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức màu xanh lam nên không thể phân biệt saccarozơ và glixerol bằng Cu(OH)2 → Đáp án C sai

• Mantozơ phản ứng với AgNO3/NH3 tạo ↓Ag còn saccarozơ thì không → có thể phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương → Đáp án D đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận