Câu hỏi:

26/03/2020 6,278

Cho các chất sau: CH3NH2, CH3–CO–NH2, CH3–NH–CH3, (CH3)3N, CH3–NH–NH–CH3, C6H5NH2,

Số amin trong dãy trên là:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn B

Chất là amin trong dẫy trên là: 1,3,4,6,7(5)

Chú ý 5 và 8 không phải là amin

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào sau đây là amin thơm? 

Xem đáp án » 21/04/2020 35,626

Câu 2:

Số nguyên tử hidro có trong một phân tử anilin là

Xem đáp án » 21/04/2020 14,276

Câu 3:

Cho các nhận định sau: (1) ở điều kiện thường là chất khí, mùi khai, (2) dễ tan trong nước, (3) là amin bậc một, (4) thuộc dãy đồng đẳng amin no, đơn chức, mạch hở.

Số nhận định đúng với cả metylamin và etylamin là

Xem đáp án » 26/03/2020 7,975

Câu 4:

Nicotin là chất gây nghiện có nhiều trong cây thuốc lá. Khi phân tích thành phần khối lượng các nguyên tố của nicotin thấy có: 74,07% cacbon, 8,64% hiđro và 17,29% nitơ.

 

Biết phân tử nicotin có chứa 2 nguyên tử nitơ. Phân tử khối của nicotin là

Xem đáp án » 26/03/2020 7,209

Câu 5:

Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen? 

Xem đáp án » 21/04/2020 6,719

Câu 6:

Câu khẳng định nào sau đây đúng ?

Xem đáp án » 26/03/2020 6,052

Bình luận


Bình luận