Khái niệm

  • 29589 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Cho các chất sau: C6H5NH2, CH3CONH2, (CH3)3N, CH3CN, CH2=CHNH2, CH3NH3+Cl-, CH3NO2, CH3COONH4, p-CH3C6H4NH2, (C6H5)2NH. Số chất là amin là

Xem đáp án

Chọn C

Chú ý: Amin là hợp chất hữu cơ được tạo ra khi thế một hoặc nhiều nguyên tử hiđro trong phân tử amoniac bằng một hoặc nhiều gốc hidrocacbon

Như vậy, ta loại được các chất:


Câu 3:

Cho các chất sau: CH3NH2, CH3–CO–NH2, CH3–NH–CH3, (CH3)3N, CH3–NH–NH–CH3, C6H5NH2,

Số amin trong dãy trên là:

Xem đáp án

Chọn B

Chất là amin trong dẫy trên là: 1,3,4,6,7(5)

Chú ý 5 và 8 không phải là amin


Câu 5:

Chất nào sau đây là amin no, đơn chức, mạch hở ?

Xem đáp án

Chọn C

Amin no, đơn chức, mạch hở có CTC là CnH2n + 3N (n ≥ 1).


Bài thi liên quan:

Bậc amin

46 câu hỏi 50 phút

Danh pháp

36 câu hỏi 50 phút

Đồng phân

20 câu hỏi 50 phút

Trạng thái vật lí

25 câu hỏi 50 phút

Bazơ mạnh nhất

10 câu hỏi 50 phút

Bazơ yếu nhất

7 câu hỏi 50 phút

Tính bazơ tăng dần

38 câu hỏi 50 phút

Tính bazơ giảm dần

14 câu hỏi 50 phút

So sánh tính bazơ của amin

10 câu hỏi 50 phút

Khử mùi tanh của amin

5 câu hỏi 50 phút

Tính chất hóa học chung

28 câu hỏi 50 phút

Nhận biết

15 câu hỏi 50 phút

Tách Amin

4 câu hỏi 50 phút

Dạng câu hỏi số đếm

22 câu hỏi 50 phút

Đốt một amin no

19 câu hỏi 30 phút

Đốt một amin đơn chức

28 câu hỏi 50 phút

Đốt hai amin đồng đẳng

22 câu hỏi 30 phút

Amin tác dụng với muối

4 câu hỏi 10 phút

Bài tập anilin với brom

8 câu hỏi 15 phút

Điều chế anilin

4 câu hỏi 15 phút

Muối sunfat của amin

4 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+6O3N2

11 câu hỏi 20 phút

Muối có dạng CnH2n+4O4N2

5 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+1O2N

4 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+4O3N2

16 câu hỏi 30 phút

Muối có dạng CnH2n+3O2N

12 câu hỏi 30 phút

Muối có dạng CnH2n+3O3N

4 câu hỏi 10 phút

Bài kiểm tra số 1

40 câu hỏi 60 phút

Bài kiểm tra số 2

40 câu hỏi 60 phút

Bài kiểm tra số 3

40 câu hỏi 60 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận