Đồng phân

  • 29371 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

Xem đáp án

Chọn B

Gồm CH3CH2NH2 và CH3NHCH3


Câu 3:

Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là 

Xem đáp án

Chọn C

Bậc của amin bằng số H trong NH3 bị thay thế bởi gốc hidrocacbon.

Amin bậc I phải chứa –NH2 các đồng phân amin bậc I ứng với C3H9N là:

CH3CH2CH2NH2 và CH3CH(NH2)CH3


Câu 4:

Số đồng phân cấu tạo (chứa nhóm NH2) của hợp chất có công thức phân tử C4H11N là

Xem đáp án

Chọn D

tách nhóm –NH2 cố định; mạch cacbon là mạch C4 gồm 2 mạch:

C–C–C–C (mạch không phân nhánh) và C–C(C)–C (mạch nhánh)

→ nhiệm vụ: đính –NH2 vào 2 mạch trên rồi đếm.! Xem nào?

CH3–CH2–CH2–CH2–NH2 (1); CH3–CH2–CH(NH2)–CH3 (2);

CH3–CH(CH3)–CH2–NH2 (3); CH3–C(NH2)(CH3)–CH3 (4).


Câu 5:

Amin X bậc 1, có công thức phân tử C4H11N. Số đồng phân cấu tạo của X là 

Xem đáp án

Chọn B

X có công thức phân tử là C4H11N có 4 đồng phân amin bậc một thỏa mãn gồm:


Bài thi liên quan:

Khái niệm

20 câu hỏi 50 phút

Bậc amin

46 câu hỏi 50 phút

Danh pháp

36 câu hỏi 50 phút

Trạng thái vật lí

25 câu hỏi 50 phút

Bazơ mạnh nhất

10 câu hỏi 50 phút

Bazơ yếu nhất

7 câu hỏi 50 phút

Tính bazơ tăng dần

38 câu hỏi 50 phút

Tính bazơ giảm dần

14 câu hỏi 50 phút

So sánh tính bazơ của amin

10 câu hỏi 50 phút

Khử mùi tanh của amin

5 câu hỏi 50 phút

Tính chất hóa học chung

28 câu hỏi 50 phút

Nhận biết

15 câu hỏi 50 phút

Tách Amin

4 câu hỏi 50 phút

Dạng câu hỏi số đếm

22 câu hỏi 50 phút

Đốt một amin no

19 câu hỏi 30 phút

Đốt một amin đơn chức

28 câu hỏi 50 phút

Đốt hai amin đồng đẳng

22 câu hỏi 30 phút

Amin tác dụng với muối

4 câu hỏi 10 phút

Bài tập anilin với brom

8 câu hỏi 15 phút

Điều chế anilin

4 câu hỏi 15 phút

Muối sunfat của amin

4 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+6O3N2

11 câu hỏi 20 phút

Muối có dạng CnH2n+4O4N2

5 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+1O2N

4 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+4O3N2

16 câu hỏi 30 phút

Muối có dạng CnH2n+3O2N

12 câu hỏi 30 phút

Muối có dạng CnH2n+3O3N

4 câu hỏi 10 phút

Bài kiểm tra số 1

40 câu hỏi 60 phút

Bài kiểm tra số 2

40 câu hỏi 60 phút

Bài kiểm tra số 3

40 câu hỏi 60 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận