Tính bazơ tăng dần

  • 29580 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) C2H5NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là

Xem đáp án

Chọn A

C6H5NH2 (amin thơm ,bậc một) < NH3 (Amoniac) < C2H5NH2 (Amin no, bậc một)


Câu 2:

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tính bazơ tăng dần từ trái qua phải là 

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Có ba hóa chất sau đây: metylamin, anilin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

Xem đáp án

Chọn D

Xét amin RNH2:

Tính bazơ của amin là do cặp electron trên nguyên tử N. Gốc R no đẩy electron làm tăng tính bazơ so với NH3.

Ngược lại, gốc R hút electron sẽ làm giảm tính bazơ so với NH3.

Do đó, thứ tự tăng dần lực bazơ là: anilin < amoniac < metylamin


Câu 4:

Dãy nào sau đây gồm các chất được xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ? 

Xem đáp án

Chọn B

độ mạnh yếu bazơ của các amin dạng R–NH2 phụ thuộc vào gốc R.

gốc R đầy electron làm tăng tính bazơ, hút electron làm giảm tính bazơ

(điều này ngược lại đối với tính axit).

TH anilin: gốc C6H5– hút electron, TH amoniac H–NH2 gốc –H coi như

không hút không đẩy; còn metylamin gốc no CH3– đẩy electron

thứ tự lực bazơ tăng dần là: anilin, đimetylamin, metylamin


Câu 5:

Dãy gồm các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ từ trái sang phải là

Xem đáp án

Chọn B

Các gốc đẩy e ( gốc ankyl) làm tăng mật độ e trên nguyên tố N → làm tăng tính bazo

Các nhóm hút e ( phenyl) làm giảm mật độ e trên nguyên tố N → làm giảm tính bazo

Ta có Lực bazơ : CnH2n + 1-NH2 > H-NH2 > C6H5-NH2.

Do đó, ta có C6H5-NH2 < NH3 < CH3CH2-NH2


Bài thi liên quan:

Khái niệm

20 câu hỏi 50 phút

Bậc amin

46 câu hỏi 50 phút

Danh pháp

36 câu hỏi 50 phút

Đồng phân

20 câu hỏi 50 phút

Trạng thái vật lí

25 câu hỏi 50 phút

Bazơ mạnh nhất

10 câu hỏi 50 phút

Bazơ yếu nhất

7 câu hỏi 50 phút

Tính bazơ giảm dần

14 câu hỏi 50 phút

So sánh tính bazơ của amin

10 câu hỏi 50 phút

Khử mùi tanh của amin

5 câu hỏi 50 phút

Tính chất hóa học chung

28 câu hỏi 50 phút

Nhận biết

15 câu hỏi 50 phút

Tách Amin

4 câu hỏi 50 phút

Dạng câu hỏi số đếm

22 câu hỏi 50 phút

Đốt một amin no

19 câu hỏi 30 phút

Đốt một amin đơn chức

28 câu hỏi 50 phút

Đốt hai amin đồng đẳng

22 câu hỏi 30 phút

Amin tác dụng với muối

4 câu hỏi 10 phút

Bài tập anilin với brom

8 câu hỏi 15 phút

Điều chế anilin

4 câu hỏi 15 phút

Muối sunfat của amin

4 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+6O3N2

11 câu hỏi 20 phút

Muối có dạng CnH2n+4O4N2

5 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+1O2N

4 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+4O3N2

16 câu hỏi 30 phút

Muối có dạng CnH2n+3O2N

12 câu hỏi 30 phút

Muối có dạng CnH2n+3O3N

4 câu hỏi 10 phút

Bài kiểm tra số 1

40 câu hỏi 60 phút

Bài kiểm tra số 2

40 câu hỏi 60 phút

Bài kiểm tra số 3

40 câu hỏi 60 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận