Bazơ yếu nhất

  • 29559 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây có tính bazơ yếu nhất? 

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Trong các amin sau, amin nào có lực bazơ yếu nhất?

Xem đáp án

Chọn D

Các nhóm đẩy e như ankyl làm tăng tính bazơ của amin.

Ngược lại, các nhóm hút e như phenyl làm giảm tính bazơ của amin


Câu 3:

Trong các chất sau, chất nào có lực bazơ yếu nhất? 

Xem đáp án

Chọn B

● Các nhóm đẩy e như ankyl làm tăng tính bazơ của amin.

Ngược lại, các nhóm hút e như phenyl làm giảm tính bazơ của amin.

● Với các amin béo (amin no) thì tính bazơ: bậc 2 > bậc 1 > bậc 3


Câu 5:

Cho dãy các chất: C2H5NH2, CH3NH2, NH3, C6H5NH2 (anilin). Chất trong dãy có lực bazơ yếu nhất là

Xem đáp án

Chọn D

- Nhóm hút electron như halogen, nối đôi, cacbonyl làm giảm tính bazo

- Nhóm đẩy electron như gốc ankyl làm tăng tính bazo

- Càng nhiều nhóm đẩy(hoặc hút) tính bazo càng tăng(hoặc giảm)

=> Chất có lực bazo yếu nhất là C6H5NH2


Bài thi liên quan:

Khái niệm

20 câu hỏi 50 phút

Bậc amin

46 câu hỏi 50 phút

Danh pháp

36 câu hỏi 50 phút

Đồng phân

20 câu hỏi 50 phút

Trạng thái vật lí

25 câu hỏi 50 phút

Bazơ mạnh nhất

10 câu hỏi 50 phút

Tính bazơ tăng dần

38 câu hỏi 50 phút

Tính bazơ giảm dần

14 câu hỏi 50 phút

So sánh tính bazơ của amin

10 câu hỏi 50 phút

Khử mùi tanh của amin

5 câu hỏi 50 phút

Tính chất hóa học chung

28 câu hỏi 50 phút

Nhận biết

15 câu hỏi 50 phút

Tách Amin

4 câu hỏi 50 phút

Dạng câu hỏi số đếm

22 câu hỏi 50 phút

Đốt một amin no

19 câu hỏi 30 phút

Đốt một amin đơn chức

28 câu hỏi 50 phút

Đốt hai amin đồng đẳng

22 câu hỏi 30 phút

Amin tác dụng với muối

4 câu hỏi 10 phút

Bài tập anilin với brom

8 câu hỏi 15 phút

Điều chế anilin

4 câu hỏi 15 phút

Muối sunfat của amin

4 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+6O3N2

11 câu hỏi 20 phút

Muối có dạng CnH2n+4O4N2

5 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+1O2N

4 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+4O3N2

16 câu hỏi 30 phút

Muối có dạng CnH2n+3O2N

12 câu hỏi 30 phút

Muối có dạng CnH2n+3O3N

4 câu hỏi 10 phút

Bài kiểm tra số 1

40 câu hỏi 60 phút

Bài kiểm tra số 2

40 câu hỏi 60 phút

Bài kiểm tra số 3

40 câu hỏi 60 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận