Nguyên nhân gây ra tính bazơ

  • 29543 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là

Xem đáp án

Chọn D

Nguyên nhân gây nên tính bazơ của amin là do nguyên tử nitơ

Còn cặp electron tự do nên phân tử amin có thể nhận proton


Câu 2:

Amin có tính bazơ do nguyên nhân nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C

Nguyên tử N trong amin ở trạng thái lai hóa sp3 trên N vẫn còn cặp e tự do chưa liên kết,có thể nhận proton theo thuyết Bronstet thì amin có tính bazơ


Câu 3:

Nguyên nhân Amin có tính bazo là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Các giải thích về quan hệ cấu trúc, tính chất nào sau đây không hợp lí?

Xem đáp án

Chọn D

D sai vì gốc R hút electron làm giảm độ mạnh của tính bazơ và ngược lại.

(Vì R hút e làm giảm mật độ electron ở nguyên tử Nitơ và ngược lại)


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

Xem đáp án

Chọn D

Nhận thấy lực bazơ của amin bậc 2 > bậc 1, bậc 3. Loại A

Tính bazơ của anilin là do ảnh hưởng của gốc –C6H5 tới mật độ e trên N(NH2). Loại B.

anilin tính bazơ yếu không làm đổi màu dung dịch phenolphtalein.Loại C


Bài thi liên quan:

Khái niệm

20 câu hỏi 50 phút

Bậc amin

46 câu hỏi 50 phút

Danh pháp

36 câu hỏi 50 phút

Đồng phân

20 câu hỏi 50 phút

Trạng thái vật lí

25 câu hỏi 50 phút

Bazơ mạnh nhất

10 câu hỏi 50 phút

Bazơ yếu nhất

7 câu hỏi 50 phút

Tính bazơ tăng dần

38 câu hỏi 50 phút

Tính bazơ giảm dần

14 câu hỏi 50 phút

So sánh tính bazơ của amin

10 câu hỏi 50 phút

Khử mùi tanh của amin

5 câu hỏi 50 phút

Tính chất hóa học chung

28 câu hỏi 50 phút

Nhận biết

15 câu hỏi 50 phút

Tách Amin

4 câu hỏi 50 phút

Dạng câu hỏi số đếm

22 câu hỏi 50 phút

Đốt một amin no

19 câu hỏi 30 phút

Đốt một amin đơn chức

28 câu hỏi 50 phút

Đốt hai amin đồng đẳng

22 câu hỏi 30 phút

Amin tác dụng với muối

4 câu hỏi 10 phút

Bài tập anilin với brom

8 câu hỏi 15 phút

Điều chế anilin

4 câu hỏi 15 phút

Muối sunfat của amin

4 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+6O3N2

11 câu hỏi 20 phút

Muối có dạng CnH2n+4O4N2

5 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+1O2N

4 câu hỏi 10 phút

Muối có dạng CnH2n+4O3N2

16 câu hỏi 30 phút

Muối có dạng CnH2n+3O2N

12 câu hỏi 30 phút

Muối có dạng CnH2n+3O3N

4 câu hỏi 10 phút

Bài kiểm tra số 1

40 câu hỏi 60 phút

Bài kiểm tra số 2

40 câu hỏi 60 phút

Bài kiểm tra số 3

40 câu hỏi 60 phút

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận