Câu hỏi:

27/03/2020 68,648

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

Xem đáp án » 27/03/2020 46,266

Câu 2:

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 46,245

Câu 3:

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?

Xem đáp án » 27/03/2020 46,021

Câu 4:

Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 32,865

Câu 5:

Những muối có khả năng điện li hoàn toàn trong nước là:

Xem đáp án » 27/03/2020 20,217

Câu 6:

Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Các chất điện li yếu là:

Xem đáp án » 27/03/2020 13,926

Bình luận


Bình luận