Câu hỏi:

27/03/2020 46,022

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Phương trình điện li viết đúng là:

H2CO3   H+ + HCO3-

A. H2SO4   H+ + HSO4- . Sai vì H2SO4 là chất điện li mạnh.

Phương trình điện li viết đúng là:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

B. H2SO3 → 2H+ + SO32-. Sai vì H2SO3 là chất điện li yếu. Phân li thành hai nấc.

Phương trình điện li viết đúng:

H2SO3   H+ + HSO3-

HSO3-   H+ + SO32-

C. K2  2K+ + S2- . Sai vì K2S là chất điện li mạnh.

Phương trình điện li viết đúng là:

K2S → 2K+ + S2-

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 68,648

Câu 2:

Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

Xem đáp án » 27/03/2020 46,267

Câu 3:

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 46,245

Câu 4:

Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 32,866

Câu 5:

Những muối có khả năng điện li hoàn toàn trong nước là:

Xem đáp án » 27/03/2020 20,218

Câu 6:

Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Các chất điện li yếu là:

Xem đáp án » 27/03/2020 13,927

Bình luận


Bình luận