Câu hỏi:

27/03/2020 46,267

Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Phương trình H3PO4 → 3H+ + 3PO43-  viết sai.

Đối với các đáp án còn lại:

A. Đúng vì HCl là chất điện li mạnh.

B. Đúng vì CH3COOH là chất điện li yếu.

C. Sai vì H3PO4 là chất điện li yếu. Phân li theo 3 nấc.

Phương trình điện li viết đúng là:

H3PO4   H+ + H2PO4-

H2PO4-    H+ + HPO42-

HPO42-     H+ + PO43-

D. Đúng vì Na3PO4 là chất điện li mạnh.

Lưu ý:

- Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một số phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

+ Các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH...
+ Các bazơ không tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3...
+ Phương trình điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2 chiều ().

- Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion, gồm:

+ Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,...
+  Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,...
+  Hầu hết các muối.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy nào dưới đây chỉ gồm chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 68,648

Câu 2:

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 46,245

Câu 3:

Phương trình điện li nào dưới đây được viết đúng?

Xem đáp án » 27/03/2020 46,021

Câu 4:

Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 27/03/2020 32,865

Câu 5:

Những muối có khả năng điện li hoàn toàn trong nước là:

Xem đáp án » 27/03/2020 20,217

Câu 6:

Cho các chất: H2O, HCl, NaOH, NaCl, CuSO4, HCOOH. Các chất điện li yếu là:

Xem đáp án » 27/03/2020 13,927

Bình luận


Bình luận