Câu hỏi:

02/05/2020 2,990

Phản ứng nào sau đây không đúng ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Phản ứng D không đúng vì SiO2 tan chậm trong dung dịch kiềm nóng, tan dễ trong kiềm nóng chảy, không tan trong kiềm loãng ở nhiệt độ thường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dẫn khí CO đi qua 20 gam CuO nung nóng thu được chất rắn X và khí CO2. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra bằng 300 ml dung dịch BaOH2 1M thì thu được 39,4 gam kết tủa. Cho chất rắn X vào dung dịch AgNO3 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án » 02/05/2020 3,989

Câu 2:

Cho các sơ đồ sau :

RO + CO   t0   R + CO2

R + 2HCl   RCl2 + H2

RO có thể là oxit nào sau đây ?

Xem đáp án » 02/05/2020 3,677

Câu 3:

Nhiệt phân hoàn toàn 25,9 gam muối hiđrocacbonat của một kim loại R có hóa trị II không đổi. Khí thoát ra được hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Kim loại R là

Xem đáp án » 02/05/2020 2,962

Câu 4:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra ?

Xem đáp án » 02/05/2020 2,113

Câu 5:

Nung nóng 50 gam NaOH với 40 gam cát khô (chứa SiO2 và tạp chất trơ) đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan X vào nước dư thu được dung dịch Y và một phần cặn không tan. Hấp thụ 2,24 lít khí CO2 vào dung dich Y, thu được 5,85 gam kết tủa. hàm lượng SiO2 trong cát là

Xem đáp án » 02/05/2020 1,660

Câu 6:

Hỗn hợp X gồm Na2CO3; NaHCO3 và KHCO3 cho phản ứng với dung dịch CaOH2 dư thu được 25g kết tủa. Nếu cho X vào dung dịch HCl dư thì được bao nhiêu lít CO2 đktc:   

Xem đáp án » 02/05/2020 965

Bình luận


Bình luận