Bài 19. LUYỆN TẬP: TÍNH CHẤT CỦA CACBON, SILIC VÀ CÁC HỢP CHẤT CỦA CHÚNG

  • 2244 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho các sơ đồ sau :

RO + CO   t0   R + CO2

R + 2HCl   RCl2 + H2

RO có thể là oxit nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

CO chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học → CO không khử được MgO (loại đáp án B và C)

Do R tác dụng được với HCl → R đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại → R không thể là Cu (Loại A)


Câu 2:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Phản ứng nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Phản ứng D không đúng vì SiO2 tan chậm trong dung dịch kiềm nóng, tan dễ trong kiềm nóng chảy, không tan trong kiềm loãng ở nhiệt độ thường.


Câu 5:

Nhiệt phân hoàn toàn 25,9 gam muối hiđrocacbonat của một kim loại R có hóa trị II không đổi. Khí thoát ra được hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Kim loại R là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Bảo toàn C:

RHCO32  2CO2  2CaCO3

 0,1                         ←       0,2      (mol)

RHCO32 = 25,9 : 0,1 = 259 => R = 137 (Ba)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận