Câu hỏi:

03/05/2020 1,262

Cho dung dịch chứa các ion sau : Na+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, H+, NO3-, muốn tách được nhiều cation ra khỏi dung dịch mà không đưa ion lạ vào dung dịch người ta dùng :

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 1 lít dung dịch gồm Na2CO3 0,1M và NH42CO3 0,25M tác dụng với 43 gam hỗn hợp rắn Y gồm BaCl2CaCl2. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được 39,7 gam kết tủa. Tỉ lệ khối lượng của BaCl2 trong Y là

Xem đáp án » 03/05/2020 19,493

Câu 2:

Cho 47 gam K2O vào m gam dung dịch KOH 14%, thu được dung dịch KOH 21%. Giá trị của m là

Xem đáp án » 03/05/2020 10,279

Câu 3:

Cho 26,8 gam hỗn hợp X gồm CaCO3MgCO3 vào dung dịch HCl vừa đủ, thoát ra 6,72 lít khí (đktc) và dung dịch Y chứa m gam muối clorua. Giá trị của m là

Xem đáp án » 03/05/2020 9,752

Câu 4:

Hòa tan một hỗn hợp 7,2 gam gồm hai muối sunfat của kim loại A và B vào nước được dung dịch X. Thêm vào dung dịch X môt lượng vừa đủ BaCl2 đã kết tủa ion SO42- , thu được 11,65 gam BaSO4 và dung dịch Y. Tổng khối lượng hai muối clorua trong dung dịch Y là

Xem đáp án » 03/05/2020 6,815

Câu 5:

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết 

Xem đáp án » 03/05/2020 4,937

Câu 6:

Cho từ từ dung dịch KHSO4 vào lượng dư dung dịch CaHCO32 thì

Xem đáp án » 03/05/2020 1,647

Câu 7:

Các ion có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là :

Xem đáp án » 03/05/2020 1,384

Bình luận


Bình luận