Câu hỏi:

17/05/2020 4,768

Cho m gam Mg vào 100 ml dung dịch A chứa ZnCl2CuCl2, phản ứng hoàn toàn cho ra dung dịch B chứa 2 ion kim loại và một chất rắn D nặng 1,93 gam. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư còn lại một chất rắn E không tan nặng 1,28 gam. Tính m.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mg+CuCl2MgCl2+Cu

Mg+ZnCl2MgCl2+Zn

Theo bài ta suy ra: Mg tan hết, CuCl2phản ứng hết, ZnCl2còn dư.

mCu= mE không tan = 1,28g

nCu= 1,28/64 = 0,02 mol

⇒ mZn=mD-mCu

= 1,93 - 1,28 = 0,65g

nZn= 0,65/65 = 0,01 mol

nMg=nZn+nCu = 0,03 mol

mMg= 0,03.24=0,72g

⇒ Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhúng một lá nhôm vào 200ml dung dịch CuSO4, đến khi dung dịch mất màu xanh, lấy lá nhôm ra cân thấy nặng hơn so với ban đầu là 1,38 gam. Nồng độ của dung dịchCuSO4 đã dùng là:

Xem đáp án » 17/05/2020 9,290

Câu 2:

 Hòa tan 3,28 gam hỗn hợp muối MgCl2CuNO32 vào nước được dung dịch A . Nhúng vào dung dịch A một thanh sắt. Sau một khoảng thời gian lấy thanh sắt ra cân lại thấy tăng thêm 0,8 gam. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị m là:

Xem đáp án » 17/05/2020 7,166

Câu 3:

Cho 8,3g hỗn hợp X gồm Fe và Al vào 1lít dung dịch CuSO40,2 M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 15,68g chất rắn Y gồm 2 kim loại. Thành phần phần trăm theo khối lượng của nhôm trong hỗn hợp X là:

Xem đáp án » 17/05/2020 6,248

Câu 4:

Ngâm một lá sắt trong dung dịch CuSO4. Nếu biết khối lượng đồng bám trên lá sắt là 9,6 gam thì khối lượng lá sắt sau ngâm tăng thêm bao nhiêu gam so với ban đầu?

Xem đáp án » 17/05/2020 4,692

Câu 5:

Cho 4,62 gam hỗn hợp X gồm bột 3 kim loại (Zn, Fe, Ag) vào dung dịch chứa 0,15mol CuSO4. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Dung dịch Y có chứa muối nào sau đây:

Xem đáp án » 17/05/2020 3,929

Câu 6:

 Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gốm Mg, FeCl3vào nước chỉ thu được dung dịch Y gồm 3 muối và không còn chất rắn. Nếu hòa tan m gam X bằng dung dịch HCl dư thì thu được 2,688 lít H2(đktc). Dung dịch Y có thể hòa tan vừa hết 1,12 gam bột Fe. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 17/05/2020 3,701

Bình luận


Bình luận