Câu hỏi:

20/09/2019 19,990

Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng?     

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Phong trào văn hóa Phục hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại”, mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?   

Xem đáp án » 20/09/2019 24,495

Câu 2:

Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta thường gọi là:

Xem đáp án » 20/09/2019 20,287

Câu 3:

Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 18,918

Câu 4:

Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?     

Xem đáp án » 20/09/2019 17,661

Câu 5:

Quê hương của Phong trào Văn hóa Phục hưng là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 12,976

Câu 6:

Đại diện tiêu biểu nhất của Phong trào Cải cách tôn giáo là:     

Xem đáp án » 20/09/2019 11,109

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK