Trắc nghiệm Lịch Sử 7 Bài 3 (có đáp án): Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến

  • 4408 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của tôn giáo nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Hệ tư tưởng của Giáo hội Ki-tô và giai cấp quý tộc phong kiến đã trở nên lỗi thời, mâu thuẫn và cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản. Vì vậy, giai cấp tư sản đấu tranh chống lại hệ tư tưởng Ki-tô giáo.


Câu 2:

Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thời gian nào?     

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Phong trào Văn hóa Phục hưng diễn ra trong thế kỉ XIV - XVII, bắt đầu từ nước Ý rồi lan nhanh sang các nước Tây Âu khác và trở thành một trào lưu rộng lớn.


Câu 3:

Quê hương của Phong trào Văn hóa Phục hưng là:     

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

- Phong trào Văn hóa Phục hưng bắt đầu từ nước Ý (Italia) rồi lan nhanh sang các nước Tây Âu khác và trở thành một trào lưu rộng lớn.

Do từ thế kỉ XIV, I-ta-li-a có nền kinh tế hàng hóa phát triển, có đời sống đô thị phồn thịnh với những thành thị tự do, quan hệ tư bản chủ nghĩa chiếm địa vị thống trị. Hơn nữa I-ta-li-a là quê hương của văn minh Hi Lạp- Rô ma. Ở đây vẫn còn bảo lưu được nhiều giá trị của nền văn minh này.


Câu 4:

Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì?   

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng:

   + Lên án Giáo hội Ki-tô.

   + Đả phá trật tự xã hội phong kiến.

   + Đề cao giá trị con người.

   + Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.


Câu 5:

Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta thường gọi là:

Xem đáp án

Đáp án A

Trong thời Phục hưng đã xuất hiện rất nhiều nhà văn hóa, khoa học thiên tài mà người ta gọi là “những con người khổng lồ” như Ph. Ra-bơ-le là nhà văn, nhà ý học, R.Đê-các-tơ – nhà toán học và nhà triết học xuất sắc, Lê-ô-na đơ Vanh - xi – họa sĩ đồng thời là kĩ sư nổi tiếng,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận