Câu hỏi:

26/05/2020 2,760

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:– Where is the cat? – It’s _____________ the table and the bookshelf.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: C

Giải thích:Cụm từ chỉ vị trí “between…and…”: ở giữa…và…

Dịch: – Con mèo đâu rồi? – Nó ở giữa cái bàn và giá sách.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Listen! The teacher __________ the lesson to us.

Xem đáp án » 26/05/2020 3,771

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week

Xem đáp án » 26/05/2020 2,869

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: There ____________ two pencils on the desk.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,593

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother

Xem đáp án » 26/05/2020 2,516

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: These new words are __________ difficult for me to study.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,440

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: We _________ to the judo club twice a month.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,131

Bình luận


Bình luận