Câu hỏi:

26/05/2020 1,863

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: – What do you do in your free time? – I always ________ books in my free time.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Câu chia ở thời hiện tại đơn vì có trạng từ “always”

Dịch: – Lúc rảnh cậu làm gì? – Tớ luôn đọc sách khi rảnh.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Listen! The teacher __________ the lesson to us.

Xem đáp án » 26/05/2020 3,824

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week

Xem đáp án » 26/05/2020 2,900

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:– Where is the cat? – It’s _____________ the table and the bookshelf.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,792

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: There ____________ two pencils on the desk.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,624

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother

Xem đáp án » 26/05/2020 2,551

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: These new words are __________ difficult for me to study.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,475

Câu 7:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: We _________ to the judo club twice a month.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,181

Bình luận


Bình luận