Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 1 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 3407 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:I often spend the weekend _____________ badminton with my elder brother

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích:Cấu trúc “play + môn thể thao”: chơi môn thể thao gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: Tôi thường dành cuối tuần chơi cầu lông với anh trai.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, and Friday every week

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Câu chia ở thời hiện tại đơn do có mốc thời gian “every”

Dịch: Linda có tiết tiếng Anh vào thứ 3, 5 và 6 mỗi tuần.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích:Reserved có nghĩa là e dè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé khá nhút nhát. Cô không nói nhiều khi gặp bạn mới.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question:– Where is the cat? – It’s _____________ the table and the bookshelf.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:Cụm từ chỉ vị trí “between…and…”: ở giữa…và…

Dịch: – Con mèo đâu rồi? – Nó ở giữa cái bàn và giá sách.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích:

Câu chia ở thời hiện tại đơn do có mốc thời gian “usually”

Dịch: Alex thường làm xong bài tập về nhà lúc 8 giờ tối.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thúy Trần

T

1 năm trước

Trang

s

6 tháng trước

suong nguyen

tốt

Bình luận


Bình luận

Đặng Vanh
11:00 - 07/06/2021

cu slen

Đặng Vanh
11:01 - 07/06/2021

haha