Câu hỏi:

26/05/2020 2,789

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A

Giải thích: Cấu trúc “ought to V”: có bổn phận phải làm gì

Dịch: Chúng ta phải học chăm chỉ để làm bố mẹ hài lòng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

Xem đáp án » 26/05/2020 5,472

Câu 2:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

Xem đáp án » 26/05/2020 3,609

Câu 3:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

Xem đáp án » 26/05/2020 3,016

Câu 4:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question:Mr. Brown is a good teacher.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,692

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question: I’m interested in learning foreign languages.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,572

Câu 6:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question: Students ought to do homework after class.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,463

Bình luận


Bình luận