Câu hỏi:

26/05/2020 2,462

Rewrite sentences without changing the meaning

Question: Students ought to do homework after class.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích: Cấu trúc “have to V” = “ought to V”: có bổn phận phải làm gì

Dịch: Học sinh cần phải làm bài tập sau giờ học.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

Xem đáp án » 26/05/2020 5,456

Câu 2:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

Xem đáp án » 26/05/2020 3,604

Câu 3:

Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

Xem đáp án » 26/05/2020 3,008

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,764

Câu 5:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question:Mr. Brown is a good teacher.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,676

Câu 6:

Rewrite sentences without changing the meaning

Question: I’m interested in learning foreign languages.

Xem đáp án » 26/05/2020 2,560

Bình luận


Bình luận