Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 1 Writing có đáp án

  • 2111 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Mrs. Smith/ travel to work/ motorbike/ every day

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Câu chia ở hiện tại đơn vì có mốc thời gian “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm bằng xe máy mỗi ngày.


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: At + school: ở trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số nhiều nên động từ chia ở dạng số nhiều “are”

Dịch: Tất cả các môn ở trường mới của tôi đều rất thú vị.


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: Helen/ do / this English test/ good / than I do.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Câu so sánh hơn với chủ ngữ số ít.

Dịch: Helen làm bài kiểm tra này tốt hơn tôi.


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question:We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Cấu trúc “ought to V”: có bổn phận phải làm gì

Dịch: Chúng ta phải học chăm chỉ để làm bố mẹ hài lòng.


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences with given words

Question: At present/ Bing/ play tennis/ back yard.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Câu chia thời hiện tại tiếp diễn vì có mốc thời gian “at present”

Dịch: Bây giờ Bing đang chơi tennis ở sân sau.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3.5

Đánh giá trung bình

33%

33%

0%

33%

0%

Nhận xét

1 năm trước

tạ minh

V

1 năm trước

Vu Thanh

H

7 tháng trước

Hà Vũ

được oki đấy

Bình luận


Bình luận