Câu hỏi:

27/05/2020 182

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /z/ các đáp án còn lại phát âm là /s/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 968

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 313

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 218

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 215

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 201

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 178

Bình luận


Bình luận