Câu hỏi:

27/05/2020 181

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /ei/ các đáp án còn lại phát âm là /ə/

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 971

Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 314

Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 219

Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 217

Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 204

Câu 6:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án » 27/05/2020 183

Bình luận


Bình luận