Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 Unit 2 Phonetics and Speaking có đáp án

  • 1812 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /z/ các đáp án còn lại phát âm là /iz/


Câu 2:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: C

Giải thích: Đáp án C phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /z/


Câu 3:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /z/


Câu 4:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Giải thích: Đáp án B phát âm là /z/ các đáp án còn lại phát âm là /s/


Câu 5:

Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Xem đáp án

Chọn đáp án: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /s/ các đáp án còn lại phát âm là /z/


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hien Idol
20:47 - 09/03/2021

chưa có ai thi à

6a4_ Kim Ngân /i love anime husbando :>
10:34 - 14/11/2021

cóa

Phạm Minh Thiên
20:30 - 18/11/2021

có rồi