Câu hỏi:

10/06/2020 17,126

Complete the sentences using the given words.

……… a majority of Vietnamese small and medium enterprises do not have in-house designers or specialized design staff, they have to hire freelance designers.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: B

While: trong khi

Since+ mệnh đề: bởi vì

Due to + N/ Ving: bởi vì

 

Despite the fact that: Mặc dù sự thật là

Dịch: Do phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam không có nhà thiết kế nội bộ hoặc nhân viên thiết kế chuyên ngành, họ phải thuê các nhà thiết kế tự do.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Complete the sentences using the given words.

In 1990, due to the change of the economic situation, many Dong Ho cooperatives had to ………….

Xem đáp án » 10/06/2020 40,164

Câu 2:

Complete the sentences using the given words.

Nowadays, Tan Chau artisans can produce silk of multiple colours ………. they can meet customers' demands.

Xem đáp án » 10/06/2020 37,120

Câu 3:

Complete the sentences using the given words.

The artisan is delighted to ………. to you the craft of creating prints in an old-age style.

Xem đáp án » 10/06/2020 25,350

Câu 4:

Complete the sentences using the given words.

……… a large number of the country's craft villages are suffering from a shortage of human resources and difficulties in building brand recognition, many international organizations have had projects to help them.

Xem đáp án » 10/06/2020 17,377

Câu 5:

Complete the sentences using the given words.

Since changing the way of production, many craftsmen have voluntarily joined together to form ……….

Xem đáp án » 10/06/2020 17,275

Câu 6:

Complete the sentences using the given words.

The bronze casting craft in Viet Nam dated back from the age of King An Duong Vuong ………. ancient bronze arrowheads were made.

Xem đáp án » 10/06/2020 13,018

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK