Câu hỏi:

10/06/2020 17,379

Complete the sentences using the given words.

……… a large number of the country's craft villages are suffering from a shortage of human resources and difficulties in building brand recognition, many international organizations have had projects to help them.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án: D

Dịch: Mặc dù một số lượng lớn các làng nghề của đất nước đang bị thiếu hụt nguồn nhân lực và khó khăn trong việc xây dựng nhận diện thương hiệu, nhiều tổ chức quốc tế đã có các dự án để giúp đỡ họ.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Complete the sentences using the given words.

In 1990, due to the change of the economic situation, many Dong Ho cooperatives had to ………….

Xem đáp án » 10/06/2020 40,165

Câu 2:

Complete the sentences using the given words.

Nowadays, Tan Chau artisans can produce silk of multiple colours ………. they can meet customers' demands.

Xem đáp án » 10/06/2020 37,122

Câu 3:

Complete the sentences using the given words.

The artisan is delighted to ………. to you the craft of creating prints in an old-age style.

Xem đáp án » 10/06/2020 25,350

Câu 4:

Complete the sentences using the given words.

Since changing the way of production, many craftsmen have voluntarily joined together to form ……….

Xem đáp án » 10/06/2020 17,275

Câu 5:

Complete the sentences using the given words.

……… a majority of Vietnamese small and medium enterprises do not have in-house designers or specialized design staff, they have to hire freelance designers.

Xem đáp án » 10/06/2020 17,128

Câu 6:

Complete the sentences using the given words.

The bronze casting craft in Viet Nam dated back from the age of King An Duong Vuong ………. ancient bronze arrowheads were made.

Xem đáp án » 10/06/2020 13,018

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK