Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới Unit 2 Vocabulary and Grammar có đáp án

  • 5022 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Complete the sentences using the given words.

Tourists can see a wide .................... of hand-made things at the event.

Xem đáp án

Đáp án: B

Cụm: a wide variety of N (một số lượng lớn …..)

Dịch: Khách du lịch có thể thấy rất nhiều thứ làm bằng tay tại sự kiện.


Câu 2:

Complete the sentences using the given words.

He was hired for the position because he is ....................

Xem đáp án

Đáp án: C

Vị trí trống cần tính từ.

Dịch: Anh ta được thuê cho vị trí này vì anh ta đáng tin cậy.


Câu 3:

Complete the sentences using the given words.

There are many stores in the .................... area of the city.

Xem đáp án

Đáp án: A

Downtown: trung tâm Suburb: ngoại ô   Mountain: núi

Dịch: Có rất nhiều cửa hàng trong khu vực trung tâm của thành phố.


Câu 4:

Complete the sentences using the given words.

Most big companies are built and developed in .................... areas.

Xem đáp án

Đáp án: A

Dịch: Hầu hết các công ty lớn được xây dựng và phát triển tại các khu vực thành phố

Urban (adj): thành phố, ở thành phố

Rural (adj): nông thôn, ở nông thôn

Mountainous (adj): vùng núi, ở vùng núi


Câu 5:

Complete the sentences using the given words.

He wants to buy an .................... car because he doesn’t have much money.

Xem đáp án

Đáp án: B

Dịch: Anh ta muốn mua một chiếc xe hơi giá cả phải chăng vì anh ta không có nhiều tiền.


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đoàn Vũ Ngọc Mai

P

1 năm trước

Phạm Thảo Phương

Bình luận


Bình luận